پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

مبانی نظری و پیشینه نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 پیشینه تحقیق......................................................................................................................................................... 16

2-2 برنامه ریزی........................................................................................................................................................... 17

2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای................................................................................................................................... 17

2-3 شهر....................................................................................................................................................................... 17

2-4 مواد زاید جامد شهری.......................................................................................................................................... 18

2-4-1 زباله شهری ................................................................................................................................................. 18

2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری....................................................................................................................... 19

2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن....................................................................................... 20

2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله.................................................................................................................. 21

2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری................................................................................................... 22

2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله............................................................................................................................ 23

2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ................................................................................................................. 23

2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری........................................................................................................... 24

2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان.................................................................................................... 24

2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران..................................................................................................... 26

2-8 ساماندهی.............................................................................................................................................................. 29

2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران................................................................................................................... 29

2-9 مکانیابی دفن زباله................................................................................................................................................ 32

2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله................................................................................................................................ 32

2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ............................................................................................................ 33

2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله............................................................................................................................ 33

2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی.................................................... 34

2-13-1 درآمد........................................................................................................................................................... 34

2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن....................................................................................... 36

2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها..................................................................... 46

2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب............................................................... 46

2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین........................................................................................................... 47

2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن ....................................................................................... 47